Skip to content

Przedmiar i obmiar robót budowlanych

Przedmiar i obmiar robót budowlanych

Pojęcie przedmiaru robót dla biur kosztorysowych pkuwim

Obliczenie kosztu realizacji obiektów budowlanych oraz całej inwestycji polega na wyznaczeniu kosztów wykonania poszczególnych robót budowlanych, a następnie ich zsumowaniu. Obliczenie wartości tych robót wymaga ustalenia ich ilości oraz ceny wykonania jednostki produkcji. Ilość robót określa się mierząc je w charakterystycznych dla nich jednostkach (roboty charakteryzujące się płaszczyznami mierzy się w metrach kwadratowych, objętością – w metrach sześciennych, masą w kilogramach lub tonach). Ilość robót można ustalić z natury, po ich wykonaniu lub – jeszcze przed ich rozpoczęciem – na podstawie dokumentacji projektowej. Następnie mnoży się ilości poszczególnych robót przez ich ceny jednostkowe.

Przedmiar robót jest to opracowanie zawierające opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny).

Przedmiar robót stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysów obliczania wartości budowy (inwestycji) przed jej rozpoczęciem. Prawidłowość lub wadliwość wykonania przedmiaru robót przesądza o prawidłowości lub wadliwości kosztorysu. Dlatego wymagana jest szczególna staranność przy sporządzaniu przedmiaru.

Podstawy sporządzania przedmiaru robót dla kosztorysu

Przedmiar robót sporządza się na podstawie projektu budowlanego i projektu technologicznego, w oparciu o założenia i zasady przedmiarowania zamieszczone w katalogach nakładów rzeczowych w odniesieniu do poszczególnych rodzajów robót budowlanych.

Projekt budowlany, powinien zawierać:

–      projekt zagospodarowania działki lub terenu,

–      projekt architektoniczno-budowlany,

–      geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (rodzaj gruntu, poziom wody gruntowej i sposoby jego obniżenia).

Projekt architektoniczno-budowlany składa się z projektu architektonicznego, projektu konstrukcyjnego i projektów instalacji, występujących w obiekcie. Powinien on zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową.

W opisie technicznym zamieszczane są informacje określające:

–         przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz podstawowe wymiary,

–         formę architektoniczną i funkcje obiektu,

–         układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, schematy statyczne (konstrukcyjne), podstawowe wyniki obliczeń, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu,

–         rozwiązania dotyczące robót wykończeniowych obiektu budowlanego,

–         sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne (dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej),

–         rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego,

–         rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń technicznych,

–         charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego,

–          wpływ obiektu budowlanego na środowisko,

–          warunki ochrony przeciwpożarowej. W części rysunkowej znajdują się:

–          rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu, w tym widok dachu oraz przekroje,

–          elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu oraz jego wyglądu ze wszystkich widocznych stron, z określeniem graficznym lub opisowym na rysunku wykończeniowych materiałów budowlanych i kolorystyki elewacji,

–          rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości cieplne i szczelność przegród,

–          podstawowe urządzenia instalacji wewnętrznych,

–          zasadnicze elementy wyposażenia technicznego ogólnobudowlanego, w tym wszystkie instalacje oraz urządzenia.

Projekt (lub wytyczne) technologiczny powinien określać metody wykonania podstawowych robót, dane o rodzaju maszyn i środkach transportu technologicznego oraz inne dane dotyczące sposobu wykonania robót i ich organizacji.

Do poprawnego sporządzenia przedmiaru robót w budownictwie ogólnym, ze względu na małą szczegółowość projektu budowlanego, wskazane jest dysponowanie projektem wykonawczym, czyli uszczegółowioną dokumentacją w stosunku do projektu budowlanego.

Uzupełnieniem dokumentacji projektowej mają być w kosztorysowaniu specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które ustalają szczegółowe warunki i wymagania stosowania materiałów budowlanych, sposobu wykonania robót, użycia sprzętu. Specyfikacje techniczne określają również jednostkę przedmiarowo-obmiarową oraz jakie roboty są objęte ceną przywiązaną do specyfikacji.

Zasady określania ilości robót zależą od ich rodzaju oraz warunków wykonywania. Obliczając ilości robót, na potrzeby ich przedmiaru, należy zwracać uwagę na wielkość nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania jednostki produkcji. Nie można obliczać łącznie robót, dla których normy czasu i zużycia materiałów są różne, a więc różny jest także koszt ich wykonania. Przy przedmiarowaniu robót należy wykorzystać wskazówki dotyczące przedmiarowania danego rodzaju robót, zawarte w częściach opisowych do poszczególnych rozdziałów katalogów nakładów rzeczowych.

Jednostki przedmiaru robót lub elementy obiektu o jednorodnych cechach przyjmowane w obliczeniach oraz ich opisy powinny odpowiadać jednostkom i opisom zawartym w katalogach będących podstawą kosztorysowania.

Praktyczne sposoby sporządzania przedmiarów robót

Wyliczenie ilości robót jest najczęściej dokonywane według sprawdzonych schematów, stanowiących podstawę kosztorysowania, albo metodą bezpośrednią przez projektanta lub specjalistę do spraw kosztorysowania albo też automatycznie przez komputer, jeśli korzysta się podczas projektowania z programów posiadających funkcje tworzenia zestawień elementów, lub obliczania powierzchni i objętości.

Przedmiarowanie musi być wykonywane w sposób jasny, nie budzący żadnych wątpliwości, aby osoby z niego korzystające mogły się łatwo zorientować w obliczeniach. Z tych względów konieczne jest posługiwanie się pewnym systemem sporządzania przedmiaru i jego konsekwentne przestrzeganie przy sporządzaniu kosztorysów. Przedmiar elementów i robót jest sporządzany na podstawie rysunków z dokumentacji projektowej oraz zestawień elementów konstrukcyjnych, prefabrykatów, stolarki budowlanej.

Przedmiary robót sporządza się w biurze kosztorysowym pkuwim

Jeżeli w jakiejś pozycji przedmiaru należy podać ilości robót, które w całości lub części były już obliczone w tabelach sporządzonych na wstępie lub we wcześniejszych pozycjach, to takich obliczeń się nie powtarza, lecz podaje ostateczne ilości z powołaniem się na numer tabeli lub pozycję, w której dokonano obliczenia.

Reklamy
Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: